pedagog

 PRAKTYKA ZAWODOWA:


Informacje dla uczniów specjalności technik informatyk i technik elektronik dotyczące praktyki zawodowej
Praktyka zawodowa jest realizowana w drugim semestrze klasy 3,
w terminie określonym przez dyrektora szkoły. Są to cztery tygodnie miesiąca maja.

Program nauczania zakłada, że uczeń powinien sam przyczynić się do znalezienia miejsca,
w którym odbędzie praktykę. Jest to jednocześnie zdobywanie kolejnego doświadczenia
w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy uczniem a pracodawcą, jak również spełnieniem możliwości własnej autoprezentacji. Dlatego dyrekcja szkoły nie stoi na przeszkodzie w zakresie realizacji tego zadania. Poucza się jednocześnie uczniów, że wybierając miejsce odbywania praktyk, należy mieć na względzie możliwości realizacji programu praktyki.

Ważnym jest więc aby uczeń na początku sam zapoznał się dokładnie z programem praktyki i umową. Następnie należy je przedstawić kierownictwu zakładu pracy. W przypadku akceptacji przez zakład, należy o tym poinformować szkolnego kierownika praktyk, którym jest Wiesława Łukomska. Dlatego istotnym jest aby uczeń potrafił zaprezentować zakład pracy tak, żeby nie było możliwości zakwestionowania realizacji programu nauczania. Kierownik praktyk na tej podstawie może podjąć decyzję co do zawarcia umowy. Podpisana umowa musi być dostarczona kierownikowi praktyk nie później niż tydzień przed rozpoczęciem praktyk. Szkoła w sporadycznych przypadkach, może pomóc uczniowi w znalezieniu miejsca odbywania praktyki.

Poucza się również uczniów, że obowiązkiem  jest zapoznać się z całą dokumentacją dotyczącą praktyk oraz spełnieniem wszystkich stawianych wymagań. Należy pamiętać również, że niespełnienie tego obowiązku może rzutować na uzyskanie oceny niedostatecznej, a tym samym niezaliczenie semestru. Wszelkie zapytania należy kierować do szkolnego kierownika praktyk.

Powodzenia.